Visszaküldések és reklamációk

ELÁLLÁSI JOG

A fogyasztó fogyasztónak joga van 14 napon belül indoklás nélkül elállni az adásvételi szerződéstől. A szerződéstől való elállás határideje attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló a termék birtokába került, vagy amikor a fuvarozótól eltérő, a Vevő által megjelölt harmadik személy a Termék birtokába került.

A szerződéstől való elállás jogának gyakorlásához kérjük, értesítsen bennünket, azaz a Liftstore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa-t a Sadowa 21, 05-850 Jawczyce címen, e-mail: Sprzedaż@liftstore.pl az elállási döntéséről. adásvételi szerződést a fent megjelölt címekre postai úton vagy e-mailben részünkre küldött félreérthetetlen nyilatkozattal.

A vásárló felhasználhatja a Webáruházunk Szabályzatának 1. számú mellékleteként mellékelt elállási nyilatkozat-mintát. A sablon űrlap használata nem kötelező. 

A szerződéstől való elállási határidő betartása érdekében elegendő, ha a megrendelő a szerződéstől való elállási jogának gyakorlásáról tájékoztatást küld a szerződéstől való elállási határidő lejárta előtt.

Felhívjuk figyelmét, hogy a távollevők között kötött szerződéstől való elállás joga nem vonatkozik a cikkben említett szerződésekre. A fogyasztói jogokról szóló 2014. május 30-i törvény 38. §-a.

A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS KÖVETKEZMÉNYEI

A jelen szerződéstől való elállás esetén a vevőnek visszatérítjük a tőle kapott valamennyi fizetést, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek abból adódnak, hogy a vevő az Online-unkban kínált legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott. Store) haladéktalanul, de mindenképpen legkésőbb 14 napon belül attól a naptól számítva, amikor a jelen szerződéstől való elállási jog gyakorlására vonatkozó döntésről értesültünk. A fizetést ugyanazzal a fizetési móddal térítjük vissza, amelyet az ügyfél az eredeti tranzakció során használt, kivéve, ha az ügyfél kifejezetten másként állapodott meg; mindenesetre a vásárlót semmilyen díj nem terheli ezzel a visszaküldéssel kapcsolatban. 

Tájékoztatjuk, hogy a visszatérítést a Termék átvételéig vagy a visszaküldés igazolásáig visszatarthatjuk, attól függően, hogy melyik esemény következik be előbb.

Kérjük, küldje vissza a terméket a Liftstore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa címére, a Sadowa 21, 05-850 Jawczyce címre, de minden esetben legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül, amikor az adásvételi szerződéstől való elállásról értesültünk. . A határidő betartható, ha a Terméket a 14 napos határidő lejárta előtt visszaküldik.

Felhívjuk figyelmét, hogy a termék visszaküldésének közvetlen költségét a vásárló köteles viselni.

GARANCIA TERMÉKHIBÁKRA

Az Art. A Polgári Törvénykönyv 1964. április 23-i törvény 556. §-a Az Eladó felelősséggel tartozik a Vevő felé, ha az eladott Termék fizikai vagy jogi hibás. Az eladó mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha a vásárló a hibáról a szerződés megkötésekor tudott.

Cikk alapján. 558. §-a alapján a Termék nem fogyasztó vevő részére történő értékesítése esetén az Eladó szavatossági felelőssége kizárt.

A termék kiszállítása a hibaszavatossági jogok gyakorlása keretében az Eladó költségére történik.

Az Eladó garanciális felelősséggel tartozik, ha a hibát a Termék vevő részére történő átadásától számított két éven belül észleli.

A garancia nem terjed ki a termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő hibákra.

Ha Ön olyan vállalkozó, aki nem a vállalkozási tevékenységével összefüggő vásárlást végez, azaz nem szedi be a vállalkozó cégadatairól számlát vagy számlát, a vásárolt termék hibáira vonatkozó szavatossági jogokkal rendelkezik.

A Termék hibáit e-mailben kell elküldeni a Sprzedaż@liftstore.pl címre vagy írásban az Eladó székhelyének címére.

Ha az eladott áru hibás, a vásárló árleszállításról vagy a szerződéstől való elállásról szóló nyilatkozatot nyújthat be, kivéve, ha az Eladó haladéktalanul és a vevőnek okozott indokolatlan kellemetlenség nélkül a hibás terméket hibátlanra cseréli vagy a hibát megszünteti. Ez a korlátozás nem vonatkozik arra az esetre, ha a terméket az Eladó már kicserélte vagy kijavította, vagy az Eladó nem tett eleget a termék kicserélésére vagy a hiba megszüntetésére vonatkozó kötelezettségének.

A Vevő az Eladó által javasolt hiba elhárítása helyett követelheti a termék kicserélését hibátlanra, vagy a termék cseréje helyett a hiba elhárítását, kivéve, ha a tételt a szerződésben foglaltaknak megfelelővé teszi. A vevő által választott mód lehetetlen vagy túlzott költséget igényelne az Eladó által javasolt módhoz képest.

A vevő nem állhat el a szerződéstől, ha a hiba jelentéktelen.

Ha ez a fizikai hibák felméréséhez szükséges, a Terméket a következő címre kell szállítani: Liftstore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Sadowa 21, 05-850 Jawczyce .

Az eladó a vevő kérelmére annak kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül válaszol. A pályázat elbírálásának elmulasztása a megadott határidőn belül az elfogadásnak minősül.

Az Eladó fedezi a hiba elhárításának vagy a Termék újjal történő cseréjének költségeit.

GARANCIA

Az Áruházban értékesített árukra a gyártói garancia vonatkozik.

A szabályozás hatálya alá nem tartozó kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó lengyel jogi aktusok, valamint az európai uniós jog, így különösen a GDPR rendelkezései (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679, 27. sz. 2016. április a természetes személyek személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.